RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Van drie zelfstandige parochies:   Meppel - Hoogeveen - Beilen
 
          via het Samenwerkingsverband MHB naar:
 
                    de parochie Heilige Drie-eenheid
 

parochielogo
het logo van de nieuwe parochie bestaat uit:
een triquetra
een cirkel
en een kruis

het oeroude beeld van de triquetra geeft op een heel tastbare manier de relatie tussen de drie personen
van ene God weer
elk van de drie delen is duidelijk een uniek element
maar het is niet te traceren waar de ene eindigt en de andere begint

dit beeld wordt nog eens versterkt door de cirkel die er doorheen gevlochten is
de cirkel benadrukt de eenheid van God zonder begin of einde

het kruis geeft de kern van ons geloof weer

Door een toenemende ontkerkelijking en een gestage afname van het aantal beschikbare pastores ontstond in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het SamenWerkingsVerband Meppel-Hoogeveen-Beilen:

              - de St.Stephanusparochie in Meppel
              - de Onze-Lieve-Vrouwe-Visitatie-parochie in Hoogeveen
              - de St.Willibrordparochie in Beilen

Op 26 november 2011 kondigde bisschop De Korte in het beleidsplan 2011-2020 Kwetsbaar en Hoopvol aan dat alle parochies van het bisdom Groningen-Leeuwarden zouden moeten fuseren/samengaan tot grotere parochies.

Per 1 januari 2016 zijn de genoemde drie parochies gefuseerd en gaan verder onder de naam
            parochie Heilige Drie-eenheid.
De parochiedag wordt uiteraard gevierd op de dag van de Heilige Drie-eenheid, dat is de eerste zondag na Pinkstyeren.

De nieuwe parochie is van start gegaan met 3 kernwaarden:

                    *     gelijkwaardigheid
                    *     verbinden
                    *     samen


De 3 voormalige parochies werden locaties van de nieuwe parochie. Er kwam een nieuw parochiebestuur en elke geloofsgemeenschap kreeg een eigen locatieraad, die zorg draagt voor het wel en wee binnen de betreffende geloofsgemeenschap.
Elke geloofsgemeenschap is zelf verantwoordelijk voor het financieel "ophouden van de eigen broek".

Het samenvoegen van drie verschillende parochies tot een geheel is geen eenvoudige zaak.
Parohianen zijn gewend aan de eigen omgeving, aan de eigen kerk, waar soms al generaties werden gedoopt, trouwden en van waaruit begraven werd. Men moet aan elkaar wennen, men wil eigen tradities in stand houden.

Daarbij komt nog de situatie dat de drie kerken niet dicht bij elkaar liggen. Lang niet elke parochiaan kan even gemakkelijk naar een van de andere kerken gaan.
In een grote stad is dat anders, daar liggen de kerken vaak op een kwartier fietsen van elkaar, maar vanuit Beilen naar Meppel is (voor jongeren) toch bijna twee uur fietsen.
Met het openbaar vervoer ben je al gauw bijna een uur onderweg, zelfs een autoritje duurt langer dan een half uur.

Langzamerhand zullen we naar elkaar toegroeien om uiteindelijk één parochie te zijn,
waarbij elke locatie zijn eigen identiteit behoudt MHB-kerken

klik op een plaatje van een kerk
voor de website van die geloofsgemeenschaphartelijke triquetra

    Een parochie waar men elkaar liefheeft . . .
                    is een afspiegeling van de Drie-eenheid

handtekening