RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Pastoraat


pastores Voor pastorale zaken kunt u altijd contact opnemen met een van de pastores


Vieringen
Iedere zondag om 10.00 uur worden er in onze gemeenschap vieringen van Eucharistie en vieringen van Woord en Communie gehouden. Deze vieringen worden voorbereid en geleid door de pastores of de werkgroep D.O.L.P. (Dienst Onder Leiding van Parochianen)
Voor feestdagen en andere vieringen: zie het parochieblad of hier.

Misintenties kunt u opgeven bij het Parochieel Secretariaat.


H.Doopsel
Om uw kind te laten dopen kunt u zich opgeven bij de pastor. De voorbereiding vindt plaats in een gesprek tussen de pastor(es) en de doopouders. Deze voorbereiding kan samen met ouders van andere dopelingen uit onze parochie. Dit gesprek kan dan ook op een van de andere locaties van onze parochie plaats vinden. De doop gebeurt wel in de eigen locatiekerk, bijv in een viering op zondag, maar ook een aparte doopviering is mogelijk.

Wanneer u zelf lid wilt worden van de katholieke kerk, dan is dat een grote stap. Hiervoor is een flinke voorbereiding nodig. Maar neem gerust contact op met de pastor(es).


Eerste H.Communie
Voor deze eerste deelname aan de Eucharistie komen de kinderen van groep vier van de basisscholen in aanmerking. Zij worden hiervoor uitgenodigd wanneer zij ingeschreven staan in onze parochie. Tijdens een reeks van bijeenkomsten worden de kinderen en hun ouders voorbereid op de betekenis van de Eucharistie. De voorbereiding wordt uitgevoerd doorde werkgroep 1e H.Communie in samenwerking met de pastor(es).


H.Vormsel
Dit sacrament wordt in onze geloofsgemeenschap gevierd met jongeren van ongeveer 15 jaar. Na de basisschool ontvangen jongeren (wanneer zij ingeschreven staan bij de ledenadministrtie) een uitnodiging om mee te doen aan deze jongerencatechese. In een periode van ongeveer 2 jaar komen zij een aantal keren samen. De jongeren kunnen daarna zelf beslissen of zij het sacrament van het Vormsel willen ontvangen. In een aparte viering met de bisschop (of zijn plaatsvervanger) worden zij dan gevormd.


Huwelijk
Voor een kerkelijke, of een gemengd-kerkelijke huwelijksviering kunt u zich (liefst minstens 3 maanden van tevoren) wenden tot de pastor(es). In enkele gesprekken wordt er ingegaan op de betekenis van deze stap en wordt de viering voorbereid.
Sacrament van Boete en Verzoening / Boeteviering
In onze geloofsgemeenschap worden er in de Advent en de 40-dagentijd boetevieringen gehouden. De exacte data worden vermeld in het parochieblad en op deze site.Ziekencommunie
Wanneer u door ziekte of ouderdom gebonden bent aan huis, maar toch graag een keer de communie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Parochieel Secretariaat of de pastor(es).


Ziekenzalving / Ziekenzegen
Wanneer we door ernstige ziekte of ouderdom ervaren hoe kwetsbaar het menselijke leven is, zoeken we vaak naar kracht om de weg te gaan die nog voor ons ligt. Op die momenten is het mogelijk om Gods kracht en nabijheid te vragen in het Sacrament van de Ziekenzalving of in de Ziekenzegen.
Voor de periode dat onze parochie geen eigen priester heeft zijn er maatregelen getroffen. Voor een ziekenzalving / Ziekenzegen kunt U contact opnemen met de pastor(es).

Binnen onze parochie is af en toe ook de gelegenheid om in één van de drie parochiekerken in een gezamenlijke viering het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.
Dit wordt aangekondigd in het parochieblad of op deze site.


Overlijden / Uitvaart
Wanneer een dierbare overleden is en u wilt een kerkelijke uitvaart, dan kunt het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met de pastor(es).
In het overzicht van de pastorale wacht kunt u zien wie u moet bellen.

De dag en het tijdstip van de uitvaart worden dan in overleg vastgesteld.

contact