GEEN

Parochiekroniek                                                     Familieberichten


De persoonsgegevens in de parochieadministratie van parochianen vallen onder
Regeling Bescherming Persoonsgegevens Parochies en natuurlijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

kaartenbak - Artikel 9: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden -
                  Persoonsgegevens worden door het parochiebestuur
                  uitsluitend verstrekt aan derden voor zover zulks
                  voortvloeit uit de doelstellingen van de verwerking
                  dan wel wordt vereist ingevolge een wettelijk
                  of kerkelijk voorschrift of geschiedt met toestemming
                  van de betrokkene.
                  Publicatie op de website is publiek en vloeit niet
                  voort uit de doelstellingen van de verwerking.
                  Een ieder op de wereld kan het namelijk lezen.
                  Voor publicatie zou toestemming
                  nodig zijn van de personen zelf.


                  Publicatie in een parochieblad is wel toegestaan,
                  omdat dit enkel aan parochianen wordt verstrekt.

Kortom:
                  het is voor ons niet mogelijk om een parochiekroniek / familiegegevens
                  op deze website te publiceren.

                  Het parochieblad wordt wel op deze website gepubliceerd,
                  maar is slechts toegankelijk middels een code,
                  die alleen aan parochianen wordt verstrekt.